"Poetry, painting and a life full of love..."
 
YUKSEL SOYLEMEZ11-06-1913  /  22-01-2013Poetry, painting and a life full of love...
 
HOME PAGE
BIOGRAPHY
POEMS (1954-2010)
BOOKS
ART GALLERY (1960-2010)
ANNUAL REPORTS AND
PHOTO GALLERY (1966-2011)
TURKISH FOREIGN POLICY ISSUE
(2001-2007)
ESSAYS (1970-2005)
ZAGREB (1993-1995)
VELI POSLANIC TURKSKA ZAGREBU
(1993-1995)
VIDEO AND RADIO INTERVIEWS
ANNUAL REPORTS MAILING LIST
CONTACT
 
 
 

Translated by Lucija Borcic

Amo estas taso da kokidsupo

For difini amon
Mi komencas per mi
Kaj demandas kial

Amo neniam estas la sama denove
Ekzistas antał kaj post la amo
Amo estas Anno Domini unu

Amo estas disbrancado de arbo en mi
Limoj kiujn mi atingas super kaj trans
Amo estas renaskigi denove kaj denove

Amo estas la Chagall-a bluo
Godunov ał Guernica
La vorto neelparolita
Espero past morto
Printempo en ałtuno
Felicā tristo plena da florburgonoj

Por rifugi en kornunan momenton kaj atendi

Sercado de fingrostampoj
Piedspuroj de memoroj kunvivitaj
Amo estas lirlado de I'ventoj super la momentaj friskoj
Kiam la memoroj realas ał kredigas

Amo estas verde-blua iznik-tegolo
Gordo-kovrilo trivita kaj ruga

Projekcio de I 'tempoj de kunčco
Amo plenigas la desperon per lafo vivanta

Amo estas taso da kokidsupo

Amo estas la portreta blondo
Okuloj lazuraj
Volupta si kaj timema

Amo estas rnatena rideto


La blanko de I'antikva marmoro kiun mi mole skulptis
En la eburan hauton de I 'flustroj
Memoroj kiujn ni dividis
Unuigitaj en majuskloj varmaj kaj virecaj

Amo atendas kiam si veni ne volas
Telefonvoko ciunokte noktomeze
Por havi vin dum momenta noktomeze
Kiam ciu momenta igas noktomezo

Amo estas kiam tempo ne ekzistas
Sia aspekto perdita en ciu ino
Unu korfrapo ekster amaso
Trovota en la unua interrompo
Senvestiganta unu koron

Elektro saltita
Intenseco forgeita kasita subhałte

Amo estas la dua razado posttagmeze
Kiam mia hałto vekigas nure por vi
Atingante vin en revdeziroj

Amo estas rebildado en disaj sekundoj
Sentante la tempon nevivita
Sercante la sovagon de la tempo] foriritaj

Amo estas longa atendado pri I'eterneco

Amo estas virino unutusa

Ne por ami unu okulparon sed virinon tutece
Amo devas kompleti en pluralo

Amo estas por vivi vin
Por senti parton de via hałto
Por perdi vin ciun tagon
Kaj por retrovi vin denove

Amori kun la korpo de I'menso
Amo estas ami de interne eksteren

La tajdoondoj diluvantaj vian paseon
Deziroj nesatigitaj pasioj nekonsumitaj

Amo estas la distancoj disigantaj
Renkontigontaj en ciu spiro en ciu korbato

Amo estas verki la saman poemon kun pli da amo

Rompi la selon solecan
Vojago de sublimo
Unisono en unu

Rifugi en la radikoskvaron de gojo

Idea grunde de I 'opinio
Amo estas posedi ideon en revo
Pli reala ol vera

Amo estas gusto kiam cio malgustas

En la okuloj de I'tempo savo grandiganta

Amo estas postulo pri I 'eterno

Neniam cedu la amoforeston
Neniam cedu ion pasintan
Kiam arno plejas amo estas kompaso de via vivo

Dum laferafrido de l’amoforesto
Kiam amoforis longe el la koroj duonmortaj
Ciu slosita en la propra animo
Ciu slosita en la propra celo
Slosita al slositeco
En la urboarnasoj
En serco pri kelkfojo
Kiam troveblas multe da amo
Neuzebla senutila nova
Amo sangoperda amo

Dum mi rigardas vin niaj okulharoj implikigas

For mi vi estas granda plorguto

Amo ne ekzistas se gi ne estas par vi kaj par mi
Amo ne ekzistas se vi ne malkovris gin

Atendu en cambro malplena
Sonoron telefonan frapon surpordan

Amo estas voko de stelo milionjara
Sur altaro delira dieca
Kiarn du koroj enterigatas en lavango de I'amo

Amo estas resurekto
Destino reskribata kaj revivata

Amo estas Deux ex Machina
Par atingi kaj proksimi

For tute renversi la tempon
Revulucio de I'koro ribelanta
Levigo de I'koroj subpremitaj
Kiam foraj tamburoj lałtmuzikas

Alveni al la sama loko de fato
Tro frue ał tro malfrue
Amo neniam gustatempas

Amo estas kiam ciuj alternativoj estas foririntaj
Amo estas kiam konsidereblas neniu krom unu
Amo estas kiam la tempo haltas

Amo estas tertremo de I 'koro
Monsuno neantałvidita
Tondro de la nervorandoj

La pleja prof undo de I 'menso
Flue go de I'riveroj

Elvira Madigan en Svedafilmo
Piano Concerto dudekunu de Mozart

Kaskado de gojo ce I 'pordoj
Amo kapablas atendi slosita interne
Foraj planedoj observis
Du infanojn ludantajn dekseson

La mateno estis via bildo vekiginta kaj fresa
En amo kun rnuziko volupta kaj sublima
Vi nagis trans miaj okuloj en la nudon de I'tago
Telefonoj neresponditaj sonoris dum la amo senvestigis

Du infanoj sidis sur la stuparo
Detruante la murojn de I'tempo
Tusante la amon
Malkovrante la unuan fojon
Cijun amojn de aliaj amantoj perditaj

Magia tuso elde mil kaj unu noktoj
Sur pregtapiso Boukhara bruna ni kusis

Kupka estas homo enamiginta
Unua stacio antał pentrajo iu
La fugo dukolora
Mi vivas ci tie
Nigre-blanka kaj iom ruga
Amo vin atendos en bluoj kaj verdoj
Amo estas naskigtaga donaco
Amo estas printempo
Renkontu min en spaco blanka

Mi estos en amo kasiganta
Du lensoj miksigas en unu

En unu Chagall-bluon
Cirkloj krucigantaj blue kaj nigre
Elirantaj el la tempo en la kurbojn de unu korpo
Ekvacio de I 'melankolio estas amo

Trovu min en la profundoj de I 'blanko
Eseo en nigro

Amo estas suprenimpeto de I'fajro

Kiam foje unuformiko deklarigas morta
Gi validas same kiel larmoguto
Mi sentas min kiel morta formiko

Amo estas tornboštonoj varmaj de memoroj
Amo estas ni

La lastan Dimancon la epitafo legatis
Amo memoru min


Renkontu min en ampoemo
Vortoj skulptitaj el karno
Mi estas la versoj perditaj

Amo estas tempo sentitola

Amo estas reveno de I'unikornoj foririntaj

Amo vin trovos en revoj nigraj kaj blankaj
Amo venos se vi atendas
En la angulo de via koro

Amo estas fabelo reala
Ekzistanta tiom kiom vi kredas
Amo estas mendi du ginojn kun toniko
Kajforgesi trinki ilin
Amo estas forgesi nomojn kaj numerojn -
Adresojn societojn homojn lokojn

En nerealo rnalvero malsamo
Amo turnigas cirkał ni
Ligas nin 'en silkan kokonujon

Amo estas erektigo de la menso
Funda orgasmo de 'l'koro
Sensuala apetito en la dentoj de via lango
Kiam poemo erotike skribotas en mallumo
Kiam vi mankosentas unu tuson

Amo estas kiam persikoj sezonas

Amo estas la pinto de Fujiyama
Varmkonservanta la fajroparfumon en la kusenoj

Kun mia kofro mi malpakas mian amon
Hotelcambroj en lokoj nekonataj
Malgrandaj manoj kaj etaj piedoj
Ne forgesas ilin sur la strando

Ni estas imagoj
Ne estas realaj
El hi alia tempo
El iu alia amo
Nur amo nin igas realaj
Amo kredas je ni

Mi vidas spuron de vi
Rigardante min mem
Mi parolas al speguloj kiam speguloj estas vi
Kiam du reflektoj en la nudo cirkałprenas
Kiam la reflektoj fie re eltenas la tempoprovon
Kiam la speguloj enamigas par resti vivaj
La metnoro paligos kaj malaperos
Tamen la speguloj rememoros la afablon kaj teneron

Viajn lipojn ridetantajn mi konservos
Kiel lastan fotografajn antał ol fermi la sutrojn

Hodiał Jałdon
Mi sangis la akvon de la tulipoj par larmoj

Amo estas kion ni prunteprenas de la eterneco

Prenu la unuan taksion kaj kuru dekses ał deksep
Vi ankorał povus esti mi
Mi ankorał povus esti vi

Vi estas mia nomo
Vi estas mia lando

Jarcentoj en la tempo retroigitaj
La molaj satenkusenoj revokas
La amoradon en la antikva Otoman-domo
Vi kasis miajn manojn en la Sultanan silkon de via korpo

Mi estus veninta
El alia jarcento

El alia planedo
Veninta pro la eho de I'amo
Nur durn momenta mi estus veninta

Amo estas skeptikeco pri I 'tempo ał distancoj kiitj unuigas

Mi iris sesmil mejlojn
Eniru amo
Sesmil liniojn par realigi poemon
Eniru amo
Sesmil mejlojn da larmoj
Eniru amo
Deknał korbatojn en sekundo
Eniru amo
Kiam rnaltrafas la tempo

Amo estas sopiranta konstanto
Kiam vi estas kvardekkvar ał aliom

Mi edzinigas vin per ci ringo de antał dumiljaroj

Amo estas fugo el la prezenco
Forkuranta el la paseo
Revo pliforta ol la realo
Kasludanta longe en la menso

La hejmo de I'amo estas okuloj
Amo estas arestito dumviva
En kastelo per larmoj konstruita
Unu super la alia
El amo kaj ekstazo

Mi decifris la arnon

Amo signifas scii
Sen kiel kaj kial

Amo postrestas al vi
Kiam ciuj vojoj gvidas nenien krom al vi

Telefonlinioj en franco
Amo estis en la dratoj
Amo en flughavenoj ał intervalo
Alternanta la larmojn kun Mozart

Amo analfabeta
Kapablas legi vian koron
Skribi leterojn al nenie
Kiam nenie estas vi

Mi enamigis al amo
Poemo kił estas vi
Via amo estas mia plej bona poemo

Amu min amo

Amo levigas en rniaj okuloj

Amo estas nova persona renaskiganta
Amo ninfaras kaj malfaras

Melplenigu ciun amon el viaj vejnoj
Kiel elegion al soleco
Amo estas soleco forpasinta
Amo estas kiam amo nepras

Okuloj renkontigantaj en sekreta stelo
Ses milionojn dą jaroj dise sed tamen kune
Arno estas plenumita

Se mi devusforiri sen adiauo
Vi scios kie trovi
La unuan vojturnon al via koro

Amo estas kiam la suno sufice grandas
Par varmigi vian koron

Amo estas timo de amado
Por forsiradi unu post unu por atingi du

Nenia komprorniso de rnenso kaj koro
Amo ne havas lokon por disciplino
Amo estas ordono de la koro
Misordo de la rnenso
Šojanta estifebla kaj venkata

Vi rajtas ami
Arno ne estas lukso

Vi rajtas ami se vi rajtas sopiri

Mi estis Mardo en iufabelo

Fotografajo de momenta
En la lensoj de I'amo forblovita

Mardoj mortas en la okuloj

Atendado estas kalendaro jaluza pri la tempo
Minus sabatoj kaj dimancoj
Kalkulante retro ekde eterneco
For atingi unit virinon elinter milionoj

Pasioj miksigas kajformas brakojn gambojn lipojn
Razado de I 'barbo
Skrapado de I'korojvlinterne

Amo devas cedi
Al komuna paseo al komuna revo

Momentoj ne kompletas
Kiarn imagoj pluvlavitaj vicigas
Descendante al lafundo de memorojpri I'timo foriranta
En la malvarmon de I 'Mardoj

Dividante solecon sur iu borda plago
Du rulstonoj venis el malproksime

Amo estas kio amo estas
Kurta momenta eterna
Espero ce ciu turno de I'horlogo
Difinoj forestantaj
Neniarn ontaj
Volumoj de I 'preterlaso

Kiam la amo alveninta estas
Amo igas Dio
Kiun ni obeas kaj alpregas.


Top of page...
 
 
 
2001-2019 © yukselsoylemez.com     //     Online: 1     Total: 79827